План НМР-2013-2014

АНАЛІЗ

науково-методичної роботи в ЗЛ «Логос»

у 2012-2013 навчальному році

       Організація науково-методичної роботи в ЗЛ “Логос” у 2012-2013 навчальному році відбувалася в умовах практичної реалізації завдань законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, реформування освіти при переході на особистісно-орієнтовану філософію навчання та профілізацію освіти, у відповідності з рекомендаціями методичних служб та конкретними професійними запитами педагогів і була спрямована на досягнення основної мети: забезпечення системного і безперервного удосконалення рівня професійної компетенції вчителів, залучення їх до творчого пошуку, самоосвіти та самовдосконалення як умови реалізації цілей розвитку особистості учня. Головні зусилля були спрямовані на вирішення завдань:

 • продовження роботи над реалізацією змісту та основних завдань проблемної теми ліцею та її пріоритетного напрямку – формування критичного мислення школярів як однієї з провідних засад забезпечення компетентнісного підходу до навчання та переведення її на етап узагальнення, аналізу отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
 • подальше теоретичне вивчення та практичне втілення психолого-педагогічних технологій особистісно- та компетентнісно-зорієнтованої освіти в умовах профільного навчання;
 • удосконалення професійної майстерності педагогічного колективу у забезпеченні результативності освітнього процессу;
 • забезпечення ефективності освітнього моніторингу на всіх ланках управлінської діяльності;
 • повноцінне забезпечення освітніх запитів обдарованих та здібних учнів;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу профільної освіти в умовах особистісно зорієнтованого навчання;
 • збагачення та вдосконалення науково-методичного супроводження та матеріально-технічної бази основної школи та профільного навчання.

       Було продовжено роботу над науково-методичною проблемою “Управління якістю освіти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу та реалізації Держстандарту базової та повної загальної середньої освіти”, яка була конкретизована підпроблемою: «Формування критичного мислення школярів як однієї з провідних засад забезпечення компетентнісного підходу до навчання»

     На третьому аналітичному етапі (третій рік) основними завданнями цієї роботи були:

1. Підведення підсумків, аналіз та узагальнення результатів реалізації проблемної теми в практичній діяльності педагогічного колективу ліцею.

2. Забезпечення єдності та наступності функціонування методичної системи.

3. Здійснення моніторингу функціонування освітньої системи ліцею.

4. Узагальнення перспективного досвіду реалізації проблеми.

       Робота в данному напрямку проводилась системно, тобто в межах традиційної організаційної структури науково-методичної роботи в ліцеї “Логос”, що знайшло відображення у річному плані роботи ліцею, тематиці та протоколах педагогічної та науково-методичної рад, у планах роботи та протоколах засідань предметних кафедр, в матеріалах узагальнення досвіду роботи та методичних розробках вчителів ліцею.

       Провідною координаційною ланкою науково-методичної роботи в ліцеї є Науково-методична рада, до складу якої згідно з наказом ввійшли члени адміністрації, психологічної служби, завідуючі предметними кафедрами, представники науки та найбільш професійні вчителі. Як колективний громадський професійний орган Науково-методична рада спрямовувала свої зусилля на:

 • організацію та координацію діяльності різних структурних підрозділів, творчих педагогів на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу;
 • розгляд питань, що конкретизують реалізацію методичних тем ліцею, актуальних проблем сучасної педагогічної науки;
 • вивчення та втілення в практичну діяльність нормативних та інструктивно-методичних документів МОН України, обласного та міського управлінь освіти і науки, що регламентують організацію освітнього процесу в закладах освіти;
 • розгляд та корекцію документів (інструкцій, положень, програм тощо), що забезпечують функціонування окремих підрозділів організаційної структури ліцею.
 • серпень: Управління цілеспрямованою діяльністю педагогів з удосконалення внутрішнього компоненту якості освіти:

       Так, на засіданнях Науково-методичної ради у поточному році були розглянуті такі питання:

4) аналіз та затвердження програмного забезпечення предметів держкомпоненту і варіативної частини навчального плану ліцею.

 • жовтень:
 1. Про особливості роботи над загально ліцейською науково-методичною проблемою на третьому (аналітичному) етапі:
  1. Про підготовку до педагогічної ради «Дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці як засобу формування культури безпеки життєдіяльності».
 • грудень:
 1. Про результати вивчення стану викладання географії та рівня навчальних досягнень учнів з предмету та шляхи подальшого удосконалення географічної освіти в ліцеї;
 2. Аналіз участі учнів ліцею у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та забезпечення умов для успішної участі у ІІІ (обласному) етапі;
 3. Про підготовку до педагогічної ради «Наступність у навчально-виховному процесі як головний чинник забезпечення якості освіти».
 • лютий:
 1. Про хід атестаційного процесу та якість оформлення атестаційної документації;
 2. Про підготовку до педагогічної ради Використання інноваційних технологій як фактору забезпечення високої якості освіти в умовах реалізації проблемної теми ліцею;
 • квітень:

І. Звіт керівників творчих груп про результати проведених досліджень з проблем:

 1. Методичне забезпечення компетентнісного підходу до реалізації змісту середньої освіти;
 2. Формування критичного мислення школярів в процесі викладання основ наук;
 3. Методичні механізми реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти (1 класи);

ІІ. Про забезпечення організаційно-методичних умов для здійснення Державної підсумкової атестації в 9-х, 11-х класах.

 • травень: Результативність науково-методичної роботи в навчальному комплексі в контексті реалізації проблемних тем та динаміки змін в рівнях професійної компетенції вчителів та навчальних досягнень учнів.

       Результативність діяльності Науково-методичної ради проявилась в роботі предметних кафедр, які є основною структурною ланкою у системі науково-методичної роботи в ліцеї. Згідно з наказом завідуючими кафедрами були призначені високопрофесійні педагоги, які мають достатній досвід роботи і авторитет у колег:

 1. Колпакова Г.М.   – початкова освіта.
 2. Байшева С.Ш.     – української та російської філології.
 3. Кайдаш О.І.       – соціально-економічних дисциплін.
 4. Геращенко Н.А. – фізико-математичних дисциплін.
 5. Кайдаш Г.В.       – іноземних мов.
 6. Приходько Н.Ф. – здоров’я, природніх та естетичних дисциплін
 7. Фурман І.Т.       – виховання та розвитку особистості.

       Засідання кафедр проводились 2 рази у семестр у відповідності з планом роботи. Основні завдіння і напрямки їх роботи узгоджувались із загальними цілями та завданнями науково-методичної роботи в ліцеї. Крім актуальних для кожної галузі знань теоретичних проблем на засіданнях кафедр розглядались також питання практичного характеру:

 • затвердження календарно-тематичного планування та планів роботи кафедри на поточний навчальний рік;
 • про вимоги до виконання письмових робіт учнів та перевірки зошитів;
 • про вимоги до оформлення в класних журналах результатів навчальних досягнень учнів;
 • про результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та інших інтелектуальних конкурсах;
 • порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів (стартовий-проміжний; проміжний-підсумковий);
 • про підготовку до педрад, Методичних тижнів та інших методичних заходів тощо.
  • Розвиток критичного мислення учнів на основі використання інноваційних форм організації пізнавальної діяльності на уроках
  • Аналіз участі учнів ліцею у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та забезпечення умов для успішної участі у ІІІ (обласному) етапі;
  • Посилення аналітичної та коригуючої функцій моніторингу навчальних досягнень учнів як необхідної умови їх індивідуального розвитку (за результатами І семестру та навчального року)
  • Про підготовку до участі у загальноліцейських методичних заходах: тематичних методичних тижнях, педагогічних радах, семінарах, конкурсах тощо – протягом року;

       Так на засіданнях всіх кафедр було розглянуто питання повязані з основними напрямками діяльності педагогічного колективу у поточному навчальному році:

                                                                                                              – жовтень 2012 р.;

                                                                                                              – січень 2013 р.;

                                                                                                               – січень, травень 2013 р.;

 • Про підготовку до учнівської наукової конференції «Грані успіху» - обговорення тем для захисту на відповідних секціях – січень 2013 р.;
 • Круглі столи «Наші професійні надбання» ( з досвіду роботи вчителів-предметників над індивідуальною проблемною темою) – січень 2013 р.

       Крім того:

Робота кафедри української та російської філології була спрямована на вирішення науково-методичної проблеми «Ключевые компетентности и формы организации учебной деятельности учащихся на уроках филологического цикла» з акцентуванням уваги на розвитку критичного мислення учнів, використання ІКТ, аналізу стану організації та забезпечення наступності навчально-виховного процесу в 5-х класах, розгляд найбільш актуальних проблем сучасної методики викладання мови та літератури. Особливу увагу було приділено переходу на викладання української та російської мов та літератур у 5-х класах (з 2013-2014 н.р.) за новими освітніми стандартами та навчальними програмами: основні особливості та навчально-методичне забезпечення (березень 2013 р.).

Професійна активність вчителів кафедри виявлялась в їх участі та проведенні методичних заходів різного рівня:

Байшева С.Ш. - участь у роботі журі обласного етапу олімпіади з російської мови та літератури, Бончева Г.Г. – участь у роботі журі обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика в якості експерта-консультанта,   брала участь у підготовці команди області до участі у V (Національному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, Бончева Г.Г., Орел Г.М. – участь у роботі журі міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, Колиганова Н.А. – участь у роботі журі міського конкурсу на кращий літературний твір, присвячений Дню вчителя, Сальникова Е.І. – координатор Міжнародного конкурсу "Русский медвежонок – языкознание для всех", Гунченко С.А. – координатор українознавчої гри «Соняшник».

       Вчителі-філологи приділяли увагу роботі із здібними та обдарованими учнями. Крім традиційних інтелектуальних конкурсів (Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика) учні залучались до участі у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», Всеукраїнській олімпіаді з російської мови та літератури «Русский медвежонок» (Сальникова Е.І.), обласному конкурсі учнівських творчих робіт, присвячених Дню вчителя (І місце, Орел Г.М.), учнівській конференції Ліцейського наукового товариства «Грани успеха».

            

          Вчителі кафедри фізико-математичних дисциплін значну увагу приділяли роботі з обдарованими учнями, залучаючи їх у різні конкурсні програми: Всеукраїнській учнівській олімпіаді, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» (Зиков С.М.), Всеукраїнському інтерактивному конкурсі з природніх дисциплін «Колосок» (Зиков С.М.), Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Бобреня» (Сурду К.Я.), конференції Ліцейського наукового товариства.

           Крім того засідання кафедри націлювались на підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки вчителів, стимулювання їх самоосвіти, як основної форми підвищення професійного рівня.

Слід відзначити, що з метою створення умов для презентації творчих наробок вчителів точних наук, залучення їх до творчого пошуку, самоосвіти та саморозвитку, а також з метою посилення мотивації учнів до фізико-математичної освіти, розвитку їх творчого потенціалу через залучення до позакласної роботи та у відповідності з річним планом роботи у період з 12 по 16 листопада 2012 р. було проведено предметний тиждень кафедри фізико-математичних дисциплін. Проведенню Тижня передувала розробка детального плану заходів (додається), критеріїв оцінювання участі в них та відповідне оформлення ліцею. Кожен день Тижня мав певну тематику, що сприяло всебічному висвітленню специфіки навчальних предметів. Сплановані заходи передбачали залучення до участі в них учнів усіх вікових категорій і відповідали їх віковим та індивідуальним особливостям. Найбільш активну участь у підготовці заходів Тижня взяли вчителі математики: Геращенко Н.А., Богомазова Н.А., Залозна З.І., фізики: Зиков С.М., Рівкін А.Д., Ваніна Т.В., інформатики: Чепіга Н.К.

     Діяльність кафедри соціально-економічних дисциплін було спрямовано на реалізацію науково-методичної теми кафедри «Розвиток критичного мислення школярів засобами суспільних дисциплін», яка тісно пов’язана з науково-методичними проблемами містата ліцею.

           Помітною відзнакою в роботі кафедри була активна робота її вчителів з інтелектуально розвиненими учнями, залучення їх до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових дисциплін (всі вчителі кафедри), Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Лисенко Н.В., Петров Р.В.), написанні курсових робіт та участі у конференції Ліцейського Наукового Товариства (10 учнів) тощо.

           Вчителі кафедри соціально-економічних дисциплін проводять плідну і дуже різноманітну позакласну роботу. В центрі уваги вчителів кафедри були найзначущі події суспільно-політичного життя міста та країни. Позакласна робота, що проводиться вчителями кафедри сприяє активізації пізнавальної, творчої та суспільної активності учнів, формує в них громадянські якості та переконання.

      

       Кафедра іноземних мов продовжила цілеспрямовану роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Забезпечення компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання іноземним мовам як засобу соціалізації учнів», що знайшло відображення в тематиці засідань кафедри, які відрізнялись інформаційною насиченістю та практичною спрямованістю і включали в себе обговорення представлених тем, вирішення організаційних питань (підготовка до олімпіад, їх проведення, обговорення підсумків; підготовка до педрад, семінарів, Методичних тижнів, учнівської ліцейської конференції тощо), аналіз контрольних зрізів, навчальних досягнень учнів за семестр та рік.

               Розвиток навичок науково-дослідної роботи вчителі іноземної мови здійснюють під час підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Кайдаш Г.В., Максимчук Ю.Ю.) та в учнівській конференції Ліцейського наукового товариства (було представлено до захисту 9 курсових робіт). Продовжувались плідні зв’язки вчителів кафедри з кафедрою іноземних мов КПУ, про що свідчить успішна участь учнів ліцею Бежан Д., Сапсай О. (11 іп – ІІ місце), та Коц Є. (9 фм-е – ІІ місце) у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, участь у роботі учнівської конференції кандидата філологічних наук, доцента Лілова О.Є., старшого викладача Козьмик Г.О.

Крім того вчителі кафедри забезпечили участь учнів ліцею у щорічному американському тестуванні “Flax (у ІІ тур пройшли 10 учнів), а Суркіс Ганна (10 фм-е) успішно подолала всі три тури.

Позакласна робота виховного спрямування була представлена у період з 11 по 15 лютого 2013 р. під час проведення предметного тиженя кафедри іноземних мов. Проведенню Тижня передувала розробка детального плану заходів (додається), критеріїв оцінювання участі в них та відповідне оформлення ліцею. Сплановані заходи передбачали залучення до участі в них учнів усіх вікових категорій і відповідали їх віковим та індивідуальним особливостям.

Найбільш активну участь у підготовці заходів Тижня взяли вчителі англійської мови: Кайдаш Г.В., Патяк О.О., Резник Л.І., Гацко О.Р., Максимчук Ю.Ю., Панкова Д.О., Чечилевська Т.І., Марковіченко О.О., Колесник К.О., французької мови – Карпова С.А., німецької мови – Максимчук Ю.Ю.

       Кафедра здоров’я, природніх та естетичних дисциплін (зав. кафедрою – Приходько Н.Ф.) спрямувала свою роботу на реалізацію проблеми «Формування предметних компетенцій учнів, як одна із форм підвищення якості освіти», яка тісно пов`язана з науково-методичними проблемами міста та ліцею. Цьому сприяло активне професійне обговорення на засіданнях кафедри актуальних питань здійснення освітнього процесу. Позакласна робота кафедри найбільш ефективно та результативно проявляється в місячнику «Краса землі моєї», який проводиться щорічно і представляє систему виховних заходів природоохоронного та екологічного спрямування.

              Робота кафедри початкової освіти булла спрямована на вироблення методичних механізмів реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти, удосконаленню форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконаленню професійної компетентності вчителів початкової школи через оволодіння інноваційними технологіями (в т.ч. ІКТ) та як і робота кафедри виховання і розвитку особистості представлена окремими матеріалами.

              Разом з тим слід відзначити недостатню дослідницьку спрямованість в діяльності предметних кафедр (особливо фізико-математичних дисциплін); недостатнє використання в освітньому процесі ІКТ вчителями кафедр фізико-математичних дисциплін, здоров’я, природніх та естетичних дисциплін; невикористані резерви в роботі з розвитку навчально-методичних комплексів викладання предметів, укріпленню навчально-матеріальної бази, певної активізації потребує позакласна робота з предметів.

       Стрижнем науково-методичної роботи в ліцеї була робота, спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми ліцею. Цьому сприяли основні загальноліцейські методичні заходи:

 • організація роботи творчих груп;
 • проведення практико-орієнтованого семінару «Методика розвитку критичного мислення учнів»;
 • проведення методичного тижня «Інноваційні технології як інструмент забезпечення компетентнісного підходу до навчання»;
 • проведення педагогічної ради «Використання інноваційних технологій як фактору забезпечення нової якості освіти в умовах реалізації проблемної теми ліцею».
 • Дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці як засобу формування культури безпеки життєдіяльностілистопад 2012 р.
 • Наступність у навчально-виховному процесі як головний чинник забезпечення якості освітисічень 2013 р.
 • Використання інноваційних технологій як фактору забезпечення нової якості освіти в умовах реалізації проблемної теми ліцеюберезень 2013 р.
  • залучення педагогічного колективу у широке дискусійне обговорення актуальних питань розвитку ліцею;
  • виявлення невикористаних резервів в професійній підготовці педагогів ліцею до сприйняття та послідовного втілення у навчально-виховний процес нових підходів до навчання;
  • формування стійкої мотивації педагогів до переосмислення, аналізу власної професійної діяльності в контексті змін, що відбуваються в сучасній освіті та в навчальному закладі.
   • забезпечення системної організації проведення атестації педагогічних працівників, сприяння розвитку творчості, неперервному підвищенню професійного рівня педагогічних працівників;
   • удосконалення системи об’єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення про атестацію, критеріїв та показників результативності педагогічної діяльності, стимулювання зростання кваліфікації вчителів, самовдосконалення діяльності через самоосвіту, підвищення якості НВП за рахунок гуманізації освіти та виховання, впровадження нових освітніх технологій;
   • посилення контролю за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, за якістю оформлення атестаційних листів та інших управлінських документів;
   • включення до складу шкільної атестаційної комісії члену міської атестаційної комісії за попереднім узгодженням з метою своєчасної роз’яснювальної роботи та оперативного вирішення можливих суперечностей.
  • не дивлячись на те, що в ліцеї склалась модель профільного навчання, яка в цілому відповідає державній Концепції, в цій справі є немало проблем:

        Активізації творчого потенціалу вчителів, підвищенню їх професійної компетенції сприяли колективні форми методичної роботи, найбільш помітними і ефективними з яких стали педагогічні ради, Методичні тижні (двічі на рік), теоретичні та практико-орієнтовані семінари, робота творчих груп, уроки обміну досвідом тощо.

         Тематика педагогічних рад була тісно пов’язана з науково-методичною проблемою ліцею:

       Слід відзначити, що проведенню педрад передувала велика підготовча робота, яка передбачала вивчення відповідної літератури та реального стану справ у даному напрямку, урізноманітнювались форми їх проведення (“мозковий штурм, творчі звіти, елементи дискусії, використання мультимедійних засобів, тренінги тощо), а основними завданнями їх були:

       Зміст педагогічних рад мав практично спрямований характер. Рішення педрад були спрямовані на подальше вдосконалення означених напрямків роботи колективу і стосувались усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, завідуючих кафедрами, вчителів-фахівців та вихователів ГПД.

       Робота творчої групи з проблеми Розвиток критичного мислення учнів в процесі викладання основ наук(кер. Пєрвєньонок С.М.) була спрямована на підведення підсумків, аналіз та узагальнення результатів реалізації проблемної теми в практичній діяльності педагогічного колективу ліцею. Цьому сприяло проведення тематичного методичного тижня «Інноваційні технології як інструмент забезпечення компетентнісного підходу до навчання», в ході якої всі вчителі-члени творчої групи підготували і провели уроки з використанням елементів технології розвитку критичного мислення та інших сучасних педагогічних технологій. Також було виокремлено та узагальнено досвід роботи з означеної проблеми вчителя історії Пєрвєньонок С.М., вчителя російської мови та літератури Сальникової Е.І., вчителя української мови та літератури Бончевої Г.Г., вчителя біології Приходько Н.Ф., вчителя фізичної культури Тарасенко А.В., вчителя англійської мови Кайдаш Г.В., вчителя французької мови Карпової С.А.

       Робота із впровадження в освітній процес ІКТ супроводжувалась укріпленням навчально-матеріальної бази, використанням електронних засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів; участю у проекті «Відкритий світ»; вчителі шляхом самоосвіти та під час курсової перепідготовки при ЗОІППО та на відповідних тематичних курсах продовжували оволодівати відповідними вміннями та навичками за програмами “Intel@. Навчання для майбутнього”,Партнерство у навчанні” та «Веб-2».

       Разом з тим, робота в даному напрямку висвітила ряд проблем, перш за все, повязаних з недостатньою матеріальною (компютерною) базою та недостатньою підготовкою певної частини вчителів у володінні інформаційними технологіями.

     Одним з провідних напрямків діяльності педагогічного колективу ліцею є робота з інтелектуально розвиненими учнями, що є концептуальною основою функціонування навчального закладу і яка здійснюється в руслі узагальненого досвіду роботи з означеної проблеми в ліцеї.

       Що стосується конкретних досягнень учнів, які мають підвищені інтелектуальні можливості, то узагальнено їх можна представити у такому вигляді:

Інтелектуальні заходи, в яких брали участь учні ліцею

№№ п/п

Назва

Класи

Організатор

в ліицеї

1.

Внутрішньліцейські олімпіади з математики, російської, української та англійської мов

3-4

Плетнева Т.А.,

вчителі

2.

Внутрішньліцейські олімпіади з англійської мови

5-7

Кайдаш Г.В.

3.

Курсові роботи з профільних дисциплін

8 – 11

Вчителі-предметники

4.

Учнівська конференція Ліцейського Наукового Товариства

8 – 11

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

5.

Обласні та Всеукраїнські інтелектуальні (творчі) конкурси, конференції.

7 – 11

Вчителі-предметники

6.

Науково-практична конференція студентів та молодих учених «Молода наука – 2011» на базі ЗНУ

10 – 11

Лисенко Н.В.

7.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін

6 – 11

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

8.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьских робіт учнів-членів МАН України

9 – 11

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

9.

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

2 – 11

Кайдаш Г.В.

10.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з природньо-наукових дисциплін «Колосок»

3 – 11

Зиков С.М.

11.

Фізико-математичні бої міст Причорноморя в м.Севастополі

8 – 11

Зиков С.М.

12.

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

7 – 11

Зиков С.М.

13.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

4 –11

Донін Ф.Л.

14.

Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика

3 – 11

Бончева Г.Г.

15.

16.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Юніор» (номінація історія – «Лелека»)

5 – 10

Пєрвєньонок С.М.

17.

Всеукраїнська гра з української мови «Соняшник»

2 – 11

Гунченко С.А.

18.

Всеукраїнський конкурс з інформатики «Бобреня»

5 – 9

Сурду К.Я.

19.

Всеукраїнська олімпіада з російської мови та літератури «Русский медвежонок»

5 – 11

Сальникова Е.І..

20.

Американське тестування «Flax»

9 – 11

Кайдаш Г.В.

Участь учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін та у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України

Навчальний рік

ІІ (міський) етап
ІІІ (обласний) этап
IV (націо-нальний) етап

МАН

ІІ+ІІІ

етапи

Всього

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

2009-2010

15

24

21

2

3

5

2

5

77

2010-2011

12

22

20

3

4

6

2

9

78

2011-2012

11

29

28

6

7

14

4

8+1

108

2012-2013

19

27

33

5

14

10

6

8

122

       Слід відзначити, що в порівнянні з минулими роками, кількість учнів, які стали учасниками всіх етапів, кількість набраних балів, а також кількість переможців має тенденцію до зростання.Аналізуючи виступ учнів ліцею в олімпіадах, слід відзначити найбільш вдалі результати з математики, правознавства, історії, економіки, фізики, астрономії.

           Також стабільними залишаються результати участі учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Значно розширилась участь в інших Всеукраїнських інтелектуальних (предметних) конкурсах: з математики («Кенгуру»), з фізики («Левеня»), з природничих знань («Колосок»), з української мови («Соняшник»), з російської мови та літератури «Русский медвежонок», з англійської мови («Гринвіч»), з інформатики («Бобреня»). Учні ліцею брали активну участь в обласних конкурсах творчих науково-пошукових робіт. Але в роботі з розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів використані далеко не всі можливості, що пояснюється, преш за все, недостатньо системною і цілеспрямованою роботою вчителів з розвитку інтелектуального та творчого потенціалу здібних учнів.

       Високу популярність серед учнів та педагогів ліцею має щорічна учнівська конференція Ліцейського Наукового товариства, на якій відбувається нагородження переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та захист на секціях кращих курсових робіт учнів, написаних з профільних дисциплін у поточному навчальному році (Програма додається). Під час захисту робіт учні використовували технічні засоби (відео, DVD, комп’ютер, мультимедійний екран тощо), відповідали на запитання слухачів, дискутували з опонентами.

       Засобом активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної професійної освіти педагогічних працівників, підвищення особистої мотивації і відповідальності за результати освітнього процесу стала атестація вчителів, яка була проведена у повній відповідності з нормативними документами, наказами органів управління освітою і перспективним планом.

       З метою якісної організації та проведення атестаційного періоду у вересні 2012 року було проведено організаційне засідання атестаційної комісії, на якому за підсумками минулого року були поставлені основні завдання:

Атестаційний процес супроводжувався відповідною документацією: наказом по навчальному закладу, організаційно-методичними заходами з підготовки та проведення атестації, матеріалами експертизи професійної діяльності вчителів тощо. На 2012-2013 н.р. було представлено до атестації 12 педагогічних працівників, що відповідає перспективному плану атестації і складає 14% від загальної кількості педпрацівників. Всі вчителі своєчасно пройшли курсову перепідготовку.

       Членами атестаційної комісії використовувались різні форми вивчення професійної діяльності вчителів: анкетування, відвідування уроків та позакласних заходів, проведення контрольних заходів, аналіз роботи з обдарованими учнями, роботи з розвитку навчальних комплексів викладання предметів, вивчення думки учнів та батьків, творчі звіти тощо. Крім того, з                                                                                                                                                                                                                                                                                                               та визначення рівня професійної компетенції вчителів використовувався кваліметричний стандарт діяльності вчителя ЗЛ «Логос».

     Вчителями, що атестувалися, було проведено більше 30                                                                   уроків обміну досвідом та позакласних виховних заходів. Для демонстрації професійного рівня вчителів, що атестуються був організований Методичний тиждень «На шляху до педагогічної майстерності». Проведені уроки, позакласні та контрольні заходи показали (підтвердили) високий науково-теоретичний і методичний рівень більшості вчителів, володіння ними інноваційними, особистісно-орієнтованими технологіями. Найбільш цікавими та ефективними були відктиті уроки і позаурочні виховні заходи вчителів: Пєрвєньонок С.М. (історія), Штапури Н.П. (хімія), Блохіної Г.М. (ГПД), Зарудної О.С. (дошкільне виховання).

       В процесі атестації матеріали, які розкривали професійні надбання вчителів у міжатестаційний період, оформлювались у відповідності до Положення про портфоліо професійного розвитку педагога Запорізького ліцею «Логос», затвердженого педагогічною радою від 10.11.09 р. (прот. № 2). Досвід роботи вчителів, які претендували або підтверджували вищу категорію та педагогічне звання, було узагальнено, схвалено методистами ЗОІППО та НМЦ і представлено міській атестаційній комісії, інші представили свій професійний наробок до шкільної педагогічної копилки.

       Вчителі, що атестуються активно залучались до участі у різних формах методичної роботи: засіданнях кафедр, методичних днях, педагогічних радах, семінарах тощо.

       Проведені зрізи знань показали позитивну динаміку в зміні рівнів навчальних досягнень учнів Пєрвєньонок С.М. (11 ип, 11 фм-е кл.), Зикова С.М. ( кл.), Склярової І.О. ( кл.), Сухачової Л.В. ( кл.), Штапури Н.П. ( кл.). До уваги було взято виявлення рейтингу вчителів у учнів, здійснене психологічною службою.

       Аналізуючи роботу вчителів, що атестуються з інтелектуально здібними та обдарованими учнями, члени комісії звернули увагу на те що позитивну динаміку вона має у вчителів Пєрвєньонок С.М. (історія), Зикова С.М. (фізика), Штапури Н.П. (хімія), які використовують індивідуальні завдання підвищеної складності на уроках, активно залучають дану категорію учнів до результативної участі в учнівській ліцейській конференції, Всеукраїнських учнівських олімпіадах та в інших інтелектуальних конкурсах різного рівня. Корисним виявилося підсумкове обговорення системи роботи вчителів, що атестувалися, під час їх творчого звіту.

       За наслідками атестації та висновками шкільної та міської атестаційних комісій всі вчителі, що атестувались, підтвердили або підвищили свою кваліфікаційну категорію, вчителю математики Скляровій І.О. було присвоєно педагогічне звання «старший учитель», вчителю хімії Штапурі Н.П. – «вчитель-методист».

       Курсова перепідготовка педагогічних працівників, як один з напрямків роботи з підвищення професійної компетенції вчителів, здійснювалась у відповідності до Перспективного плану та з урахуванням змін у складі педколективу на базі ЗОІППО.

       У наслідку цієї роботи підвищилась якість підготовки та проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон форм і методів навчання, більш гнучкою і динамічною стала структура уроків, у вчителів підвищився інтерес до інноваційної діяльності.

       Якісні зміни у складі педколективу мають такий вигляд:

Навчальний рік

Кваліфікаційні категорії

Педагогічні звання

Спеціаліст

ІІ

І

вища

“Ст. учит.”

“Вчит.-мет.”

2009-2010

25

5

15

42

16

23

2010-2011

23

4

15

44

17

23

2011-2012

28

6

17

36

17

23

2012-2013

25

9

14

35

10

21

       Моніторинг навчальних досягнень показує позитивну динаміку результатів освітньої діяльності в ліцеї (додається). Крім того випускники ліцею успішно пройшли ДПА та ЗНО і підтвердили або перевищили річне оцінювання.

       Все це свідчить про позитивний вплив науково-методичної роботи на вдосконалення фахової майстерності педагогів навчального закладу, розвиток їх творчого потенціалу як головної умови реалізації цілей розвитку особистості учнів.

    

Разом з тим в організації науково-методичної роботи є ще певні резерви:

-          необхідність оптимізації навчального плану;

-          необхідність формування чіткого уявлення педагогів про зміст та форми роботи на різних ступенях навчання в нових умовах здійснення профільної освіти та допрофільного навчання;

-          психолого-педагогічне супроводження профільної освіти (діяльність психологічної служби, вчителів-предметників, класних керівників)

-          вдосконалення навчально-матеріальної бази для забезпечення профільної освіти;

 • не набула ще системного характеру робота по формуванню в учнів навичок науково-дослідницької діяльності: деякі вчителі (української та російської філології, природньо-математичних дисциплін) недостатньо залучають учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
 • недостатньо ефективно та системно використовуються в освітньому процесі можливості ІКТ (особливо вчителями кафедри фізико-математичних, природніх та естетичних дисциплін);
 • формальний підхід значної частини вчителів до здійснення моніторингових процедур, що знижує їх ефективнісить в коригуючому руслі;
 • недостатньо висвітлюється на сторінках професійної періодики позитивний досвід вчителів ліцею.
 • спрямування методичної роботи на гуманізацію навчально-виховного процесу через підвищення ефективності впровадження особистісно-зорієнтованих та компетентнісно-спрямованих технологій навчання та виховання;
 • сприяння модернізації освітньої галузі шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, в тому числі й інформаційно-комунікаційних, та через методичний супровід реалізації завдань галузевих програм державного, регіонального та міського рівнів;
 • забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього простору ліцею через підвищення інформаційного наповнення та інноваційного змісту роботи сайту навчального закладу, управління розвитком предметних блогів педагогічних працівників ліцею та їх участю у роботі віртуальних методичних об’єднань;
 • якісний діагностичний та аналітичний супровід навчально-виховного процесу в ліцеї в умовах переходу до інформаційного суспільства;
 • створення комплексу системних методичних заходів, які спрямовано на забезпечення безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ліцею щодо впровадження Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, актуальних питань освіти, виховання та психологічного розвитку учнів;
 • повноцінне забезпечення освітніх запитів обдарованих та здібних учнів;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу профільної освіти в умовах особистісно зорієнтованого навчання;
 • впровадження в методичну роботу з педагогічними працівниками ліцею андрагогічної моделі навчання, із активним використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи та організацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії у фахових методичних об’єднаннях.
 • спрямування методичної роботи на гуманізацію навчально-виховного процесу через підвищення ефективності впровадження особистісно-зорієнтованих та компетентнісно-спрямованих технологій навчання та виховання;
 • сприяння модернізації освітньої галузі шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій, в тому числі й інформаційно-комунікаційних, та через методичний супровід реалізації завдань галузевих програм державного, регіонального та міського рівнів;
 • забезпечення ефективного функціонування єдиного освітнього простору ліцею через підвищення інформаційного наповнення та інноваційного змісту роботи сайту навчального закладу, управління розвитком предметних блогів педагогічних працівників ліцею та їх участю у роботі віртуальних методичних об’єднань;
 • якісний діагностичний та аналітичний супровід навчально-виховного процесу в ліцеї в умовах переходу до інформаційного суспільства;
 • створення комплексу системних методичних заходів, які спрямовано на забезпечення безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ліцею щодо впровадження Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, актуальних питань освіти, виховання та психологічного розвитку учнів;
 • повноцінне забезпечення освітніх запитів обдарованих та здібних учнів;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу профільної освіти в умовах особистісно зорієнтованого навчання;
  • впровадження в методичну роботу з педагогічними працівниками ліцею андрагогічної моделі навчання, із активним використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи та організацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії у фахових методичних об’єднаннях.

У зв’язку з вищезазначеним, а також із завершенням роботи над науково-методичною проблемою ліцею «Управління якістю освіти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу та реалізації Держстандарту базової та повної загальної середньої освіти» спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію науково-методичної проблеми міста «Створення в єдиному освітньому просторі міста умов для безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі» (2013-2015 рр.), конкретизувавши її в науково-методичній проблемі ліцею «Формування педагогічного мислення вчителя, здійснення творчого підходу до оцінювання і розв’язання практичних педагогічних завдань в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі» (2013-2015 рр.).

                                                                                      

Виходячи з цього, вважати пріорітетними напрямками науково-методичної роботи на 2013-2014 н.р.:

 

 

 

ПЛАН

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ЗАПОРІЗЬКОГО ЛІЦЕЮ «ЛОГОС» на 2013- 2014 навчальний рік  

                                                                                                               Творчість педагогічногоколективуневідємна

                                                                         від наукового дослідження власної праці

                                                                         і глибокого вивчення дитини.                                       

                                                                                  

                                                                                                                 В.О.Сухомлинський

Стратегічна мета науково-методичної роботи:

       Забезпечення на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду системи аналітичної, організаційної, діагностичної, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності та підвищення ефективності освітнього процесу.

Завдання й основні напрямки роботи:

      

Розпочати роботу над науково-методичною проблемою «Формування педагогічного мислення вчителя, здійснення творчого підходу до оцінювання і розв’язання практичних педагогічних завдань в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі» (2013-2015 рр.).

     Основні завдання цієї роботи на першому (організаційному) етапі (2013-2014 н.р.):

 1. Актуалізація та систематизація засвоєних вчителями методологічних та психологічних основ проблемної теми.
 2. Забезпечення єдності та наступності функціонування методичної системи ліцею.
 3. Розробка критеріїв та показників результативності впровадження проблемної теми.
 4. Створення інформаційного банку з проблемної теми.

       І. Реалізація проекту «Кадри»

       Завдання проекту:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення ліцею;
 • забезпечити сприятливі та комфортні умови для здійснення освітнього та виховного процесу;
 • створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяти всебічному підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників.
  • рекомендації по веденню доку-ментації кафедри;
  • орієнтовна структура плану роботи кафедри;
  • орієнтовні види діяльності для реалізації плану роботи кафедри;
  • здійснення освітнього моніто-рингу;
  • критерії результативності роботи кафедри;
  • методичні рекомендації з вив-чення, узагальнення та впровад-ження перспективного педаго-гічного досвіду.
  • розклад уроків, факультативів, гуртків;
  • оперативне вирішення поточних питань, повязаних з навчаль-ною та позаурочною діяльністю педагогів та учнів

       Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.

№№

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Контроль за інф.забезпеченням

1.

Організаційно-методична робота

Цільова настанова: забезпечити організаційні умови для здійснення НМР у ліцеї

1.1.

Корекція організаційно-функціо-нальної структури НМР у ліцеї

серпень

Пєрвєньонок С.М.

Схема, наказ про орг. НМР

1.2.

Організація і планування роботи Науково-методичної ради

-«-

-«-

Наказ про склад НМР, план засідань

1.3.

Визначення складу предметних кафедр і забезпечення планування їх роботи

до 10.09

Рівкін А.Д.

Пєрвєньонок С.М., зав. каф.

Наказ про назнач. зав. кафедрами, плани роботи

1.4.

Забезпечення реалізації інструктив-но-методичних матеріалів з органі-зації діяльності предметних кафедр:

Серпень-вересень

Пєрвєньонок С.М.

 

1.5.

Створення сприятливих умов для педагогічної творчості вчителів та вихователів ГПД:

Серпень та впродовж року

Адміністрація

 

1.6.

Видання збірника з досвіду роботи педагогів ліцею

1 раз на рік

Пєрвєньонок С.М.,

психологи

 

1.7.

Організаційно-методичне супровод-ження атестаційного процесу та курсової перепідготовки педагогіч-них працівників

Протягом року

Рівкін А.Д.,

Пєрвєньонок С.М., члени атест. комісії

Наказ,

план заходів, протоколи

1.8.

Проведення МППК з особливостей адаптаційного періоду у 1-х, 5-х та 8-х (профільних) класах

Листопад

Плетнева Т.А.,

Сухачова Л.В.,

психологи,

вчителі, куратори

Довідка

1.9.

Створення картотеки перспективно-го педагогічного досвіду вчителів та вихователів ГПД ліцею.

Грудень

Пєрвєньонок С.М., Плетнева Т.А., зав. каф.

Матеріали картотеки

2.

Засідання науково-методичної ради

Цільова настанова: забезпечити колегіальність і максимальну компетентність керування процесом підвищення професійної майстерності педагогів

2.1.

Керування цілеспрямованою діяльністю педагогів з удоскона-лювання внутрішнього компоненту якості освіти:

1) основні напрямки науково-методичної роботи у 2013-2014 н.р. з урахуванням оновленої норматив-ної бази функціонування загальної середньої освіти;

2)організація і планування роботи предметних кафедр, ТТК;

3) організація роботи спецкурсів, факультативів;

4) аналіз програмного забезпечення предметів держкомпоненту і варіативної частини навчального плану ліцею.

серпень

Пєрвєньонок С.М.

Сухачова Л.В.,

зав.кафедрами

Протокол засідання НМР

2.2.

І.Про особливості роботи над загально ліцейською науково-методичною проблемою на першому (організаційому) етапі:

 1. актуалізація та система-тизація засвоєних вчителями методологічних та психо-логічних основ проблемної теми;
 2. забезпечення єдності та наступності функціонування методичної системи ліцею;
 3. розробка критеріїв та показників результативності впровадження проблемної теми;
 4. створення інформаційного банку з проблемної теми.

ІІ.   Про підготовку до педагогічної ради «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя».

жовтень

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

Пєрвєньонок С.М.

зав. кафедрами

Протокол

2.3.

І. Про результати вивчення стану викладання математики, рівня навчальних досягнень учнів з математики та шляхи подальшого удосконалення математичної освіти в ліцеї.

ІІ. Про результати адаптаційного періоду учнів 5-х класів та хід реалізації вимог державних освітніх стандартів.

ІІІ.Аналіз участі учнів ліцею у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та забезпечення умов для успішної участі у ІІІ (обласному)

етапі.

ІІІ. Про підготовку до педагогічної ради «Творчість класного керівни-ка: шляхи подолання стереотипів»

грудень

Богомазова Н.А.,

заступники

директора з НВР

психологи, Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

Фурман І.Т., творча група

-«-

2.4.

І. Про роль психолого-педагогіч-ного супроводження допрофільного та профільного навчання.

ІІ. Про підготовку до педагогічної ради «Критерії оцінювання як головний інструмент об’єктивізації навчальних досягнень учнів в умовах реалізації Державних освітніх стандартів»

Лютий

Пєрвєньонок С.М.,

Кочиян О.С., Дідович Ю.І.

Пєрвєньонок С.М.

зав. кафедрами

Протокол

2.5.

І.Про посилення зв’язків ліцею з вищою школою як засобу активіза-ції науково-дослідницької діяльності в ліцеї.

ІІ. Звіт керівників творчих груп про результати проведених досліджень з проблем:

1.«Методичне забезпечення компетентнісного підходу до реалізації змісту середньої освіти».

2.«Критерії педагогічної майстер-ності сучасного вчителя».

3. «Методичні механізми реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти» (2 класи)

ІІІ. Про рівень задоволення освітніх потреб учнів як один з критеріїв результативності діяльності навчального закладу (аналіз результатів анкетування учнів)

Квітень

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами,

Пєрвєньонок С.М.,

Кутик О.М.

 

2.6.

Результативність науково-методичної роботи в ліцеї в контексті реалізації проблемної теми.

Травень

Пєрвєньонок С.М. зав. кафедрами

-«-

3.

Організаційно-методичне забезпечення освітнього моніторингу як механізму адаптивного управління навчальним закладом

Цільова настанова:забезпечити умови для здійснення освітнього моніторингу у всіх напрямках освітнього процесу та оновити на його основі інформаційну базу для здійснення адаптивного управління навчальним закладом

3.1.

Участь у нарадах, семінарах та інших заходах НМЦ з питань означеної проблеми.

Протягом року

Адміністрація

 

3.2.

Інструктивно-методична нарада «Освітній моніторинг: завдання, форми здійснення та звітності»

Вересень

Сухачова Л.В., Пєрвєньонок С.М.

 

3.3.

Включення до переліку функціона-льних обовязків зав. кафедрами обовязкову участь у здійсненні та узагальненні результатів моніторин-гових процедур.

Серпень, протягом року

Адміністрація, зав. кафедрами

 

3.4.

Здійснення та узагальнення резуль-татів стартового, проміжного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з предметів інваріантної частини навчальних планів та 10-х класів з профільних предметів.

До 10.10,

До 20.01,

До 15.05

Сухачова Л.В., зав.кафедрами, вчителі-предметники

Довідка

3.5.

Збір та обробка інформації про участь учнів у Всеукраїнських олім-піадах, конкурсах МАН, творчих конкурсах у 2013-2014 н.р.

Грудень-квітень

Пєрвєньонок С.М.

Наказ

3.6.

Оновлення інформаційної бази даних про учасників освітнього процесу для здійснення адаптив-ного управління навчальним комплексом

Протягом року

Адміністрація, зав.кафедрами

 

4.

Організаційно-методичне забезпечення роботи над проблемною темою “Формування педагогічного мислення вчителя, здійснення творчого підходу до оцінювання і розв’язання практичних педагогічних завдань в умовах реалізації державних освітніх стандартів та модернізації освітньої галузі ” на І етапі

Цільова настанова: створення умов для забезпечення участі педагогічного колективу в реалізації   науково-методичної проблеми. Підведення підсумків, аналіз та узагальнення ППД.

4.1.

Обговорення основних напрямків роботи з реалізації проблемної теми на першому (організаційному) етапі на засіданні Науково-методичної ради

жовтень

Пєрвєньонок С.М.

Протокол

4.2.

Організація роботи творчих груп з реалізації проблемної теми:

-          «Інновації в навчанні як засіб підвищення його результатив-ності»;

-          «Критерії педагогічної майстер-ності сучасного вчителя»;

Протягом року

 

 

зав. кафедрами,

Пєрвєньонок С.М.

План роботи

4.3.

Створення бібліографічного показчика з проблемної теми

Вересень-жовтень

Бібліотекар

Бібліографічний срисок

4.4.

Моделювання перспективного досвіду педагогів-новаторів ліцею з реалізації проблемної теми.

Вересень-лютий

Адміністрація, зав. кафедрами, вчителі-предметники

Матеріали з досвіду роботи

4.5.

Проведення педагогічної ради Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя

жовтень

Пєрвєньонок С.М.,

зав. каф.

Протокол

4.6.

Випуск Методичного вісника

квітень

Пєрвєньонок С.М., зав. Каф.

 

4.7.

Проведення нарад при заст. директора з НМР.

1 раз на 2 місяці

Пєрвєньонок С.М.

План нарад

4.8.

Організація роботи динамічної групи вчителів 1 класів „Методичні механізми реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти”

Серпень

Жовтень

Січень

Березень

Травень

Плетнева Т.А.

Протоколи

4.9.

Проведення нарад при директорові ліцею щодо реалізації завдань І етапу.

1 раз у семестр

Директор,

Пєрвєньонок С.М

План нарад

5.

Підвищення професійного рівня вчителів

Цільова настанова:актуалізувати та систематизувати засвоєні вчителями раніше методологічні та психологічні основи проблемної теми, розробити критерії та показники результативності впровадження проблемної теми, стимулювати індивідуальну педагогічну творчість

5.1.

Проведення діагностики професійної підготовки і потреб вчителів-предметників, класних керівників і використання даних діагностики в організації роботи з різними категоріями педагогів:

- потребуючих посиленої уваги (молоді фахівці і малодосвідчені вчителі);

- із сталим стилем роботи;

- творчо працюючих

серпень-вересень

Пєрвєньонок С.М.

зав.каф.

Анкетування,спів-бесіди

5.2.

Організація роботи педагогічної ради згідно із завданнями навчаль-ної, науково-методичної та виховної роботи в межах рішення основних науково-методичних проблем   навчального закладу.

Підготовка та проведення тематичних засідань педагогічної ради з циклу педрад “ Ціннісне інноваційне освітнє середовище як основа ефективного розвитку і самореалізації особистості ”:

 • «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя»;
 • «Творчість класного керівника: шляхи подолання стереотипів»;
 • «Критерії оцінювання як голов-ний інструмент об’єктивізації навчальних досягнень учнів в умовах реалізації Державних освітніх стандартів»

Протягом навч. року

листопад

Січень

Березень

Адміністрація, зав. кафедрами

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

Фурман І.Т.

Сухачова Л.В.

зав. кафедрами

Плани підготовки та протоколи педагогічних рад

5.3.

Організація відвідування та взаємовідвідування уроків

протягом року

Пєрвєньонок С.М.

зав.каф.

 

5.4.

Проведення співбесід із вчителями з питань самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, атестації, надання їм допомоги у виборі індивідуальної методичної теми

до 01.10

Пєрвєньонок С.М.

зав.каф.

 

5.5.

Розвиток науково-методичної й інформаційної бази, необхідної для підвищення рівня педагогічної майстерності:

а) науково-методичної літератури, спеціальних і періодичних педаго-гічних видань;

б)банку даних про інноваційні педа-гогічні технології, перспективний педагогічний досвід;

в) банку даних про нові наукові розробки по різних проблемах

протягом року

Пєрвєньонок С.М.

бібліотекар,

зав.каф.

 

5.6.

Проведення методичних оперативок із зав. кафедрами з планування роботи кафедри, роботи з реалізації науково-методичної теми, ознайомлення з нормативними документами, новинками мето-дичної і педагогічної літератури

1раз на місяць

Пєрвєньонок С.М.

 

5.7.

Проведення тематичних методич-них днів(тижнів):

1. «На шляху до педагогічної май-стерності» (відкриті заходи вчите-лів, що атестуються);

2. «Інноваційні технології як засіб підвищення ефективності навчання»

листопад

лютий

Пєрвєньонок С.М.

зав.каф.,

вчителі, що атестуються, члени творчої групи

Наказ,

план проведення

5.8.

Участь у міських практико-орієнтованих семінарах для керівників ОЗ, зав. кафедрами та вчителів-предметників (тематика та місце проведення додаються)

Вересень, листопад 2011,

лютий, квітень

2012

Пєрвєньонок С.М., зав.кафедрами

 

5.9.

Проведення теоретичних та практико-орієнтованих семінарів:

 1. 1)«Андрагогічна модель навчання: теоретичний аспект та можливості практичного застосування»;
 2. 2)Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителів»
  1. «Мотиваційна готовність: профільні і професійні інтереси, нахили школярів»;
  2. «Комунікативна готовність учня до профільного навчання»

жовтень

лютий

Пєрвєньонок С.М.,

Кутик О.М.

Пєрвєньонок С.М.

План семінару

5.10

Організація роботи постійнодіючо-го психолого-педагогічного семінару «Особистісна готовність школяра до профільного навчання: структура, психодіагностика, врахування, розвиток»:

Листопад

березень

Психологи,

Пєрвєньонок С.М.

План проведення

5.11.

Організація і проведення Предметних тижнів:

 • кафедри соціально-економічних дисциплін;
 • кафедри української та російської філології;
  • забезпечити оптимальні умови для розвитку й творчої реалізації обдарованих дітей;
  • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання й підтримки обдарованих дітей як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;
  • залучати до роботи з обдарованими дітьми висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників;
  • розвивати зв’язки з вищими навчальними закладами щодо співпраці з розвитку творчих здібностей учнів;
  • удосконалювати моніторинговий супровід ефективності роботи з обдарованими дітьми;
  • спрямувати покращення матеріально-технічної бази ліцею на створення ресурсного центру на базі бібліотеки та методичного кабінету для інформаційно-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

жовтень

березень

Пєрвєньонок С.М.

Кайдаш О.І.

Байшева С.Ш.

Організаційний та підсумковий накази, план проведення,

матеріали

5.12.

Корекція перспективного плану курсової підготовки і атестації педагогічних працівників з обліком знову прибулих учителів

вересень

Пєрвєньонок С.М.

Перспективн. план курсової перепідго-товки й атестації пед.працівників на 2013-2018 роки

5.13.

Забезпечення своєчасної курсової підготовки педагогів

протягом року

Пєрвєньонок С.М.

Наказ, графік

5.14.

Участь педагогів у роботі семінарів, методичних об'єднань у системі міської й обласної методичних служб

-«-

-«-

 

5.15.

Організація публікацій науково-методичних наробок вчителів ліцею на сторінках освітянських видань

протягом року

Пєрвєньонок С.М.,

зав. кафедрами

 

5.16.

Розробка та реалізація організаційно-методичних заходів щодо підготовки і проведення атестації педагогів ліцею.

вересень-травень

Рівкін А.Д.

Пєрвєньонок С.М.

члени аттестац. комісії

План заходів, накази, атест. характ., рішення педради

5.17.

Тренінг для вчителів 1 класів «Вікові особливості дітей шестирічного віку»

серпень 2013

Плетнева Т.А.

План

5.18.

Засідання кафедри вчителів початкових класів «Організація освітнього процесу як системи, що забезпечує інтелектуальний, творчий розвиток особистості, задоволення її пізнавальних потреб»

серпень

2013

Плетнева Т.А.

Матеріали

5.19.

Проведення „круглого столу” з питання „Урахування особливостей першокласників як передумова успішної організації його навчальної діяльності”

вересень

2013

Плетнева Т.А.

Коваль О.Г.

План

5.20.

Оформлення інформаційного стенду про хід атестації педагогічних працівників

жовтень

Пєрвєньонок С.М.

 

5.21.

Ділова зустріч вчителів 1 класів та вчителів 4 класів Організація роботи в умовах нового Державного стандарту початкової загальної освіти”

червень

Плетнева Т.А.

Протокол

6.

Розвиток навчально –методичного комплексу забезпечення викладання предметів

Цільова настанова:укріплення навчально-матеріальної бази, створення умов для забезпечення ефективної організації освітнього процесу в ліцеї.

6.1.

Організація роботи кафедр по створенню і розвитку навчально-методичних комплексів відповідно до вимог

На протязі року

Пєрвєньонок С.М. зав.каф.

 

6.2.

Вдосконалення кабінетної системи організації навчально-виховного процесу (розклад уроків, облад-нання робочих місць, забезпечення можливості використання інформа-ційних технологій тощо)

 

Рівкін А.Д.

Пєрвєньонок С.М.

Фурман І.Т.

 

6.3.

Огляд навчально-матеріальної бази і науково-методичного забезпечен-ня освітнього процесу

2 рази

на рік

Адміністрація, ПК

наказ

ІІ. Реалізація проекту «Обдарована дитина»

       Завдання проекту:

     Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для врахування,   розвитку та реалізації навчально-пізнавальних і творчих інтересів, нахилів, здібностей і обдарувань учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

№№

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Контроль за інф.забезпеченням

1.

Організація роботи із здібними та обдарованими учнями.

Цільова настанова:забезпечити цілеспрямовану і систематичну роботу з виявлення і розвитку здібностей учнів, стимулюванню їхньої творчої активності, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення

1.1.

Реалізації Концепції та Програми роботи з обдарованими учнями.

Протягом року

Пєрвєньонок С.М.,

психолог,

зав. кафедрами, вчителі-предметники

 

1.2.

Психолого-педагогічне супроводження роботи із здібними та обдарованими учнями

Вересень-травень

Психологи,

вчителя

Окремий план

1.3.

Корекція структури ЛНО, затвердження керівників секцій

вересень

Пєрвєньонок С.М.

наказ

1.4.

Організація планування секцій ЛНО

Вересень

Пєрвєньонок С.М. керівники секцій

план роботи

1.5.

Проведення інформаційних зборів з учнями 8-х класів про структуру і форми роботи ЛНО

Вересень-жовтень

-«-

 

1.6.

Організація роботи консультпункту в шкільній бібліотеці з основ бібліо-графії і бібліотечної справи

На протязі року

Бібліотекар

рекомендації з роботи з каталогами, словниками, довід-никами і т.д.

1.7.

Проведення психолого-педагогічного семінару

 1. 1)Труднощі міжособистісних відносин обдарованих дітей з учнями та вчителями та шляхи їх подолання»

лютий

Психологи

План семінару

1.8.

Організація підготовки й участі ліцеїстів у Всеукраїнському конкурсі   захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН

жовтень-березень

Пєрвєньонок С.М.

Керівники секцій ЛНО

накази про участь і підсумки

1.9.

Організація підготовки й участі ліцеїстів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін:

1(шкільний)етап

П(міський)етап

Ш(обласний)етап

1У(Національний)етап

Протягом

року

жовтень

листопад.-грудень

січень-лютий

березень

Пєрвєньонок С.М.

вчителі-предметники

Накази про участь і підсумки

1.10.

Організація ліцейських і участь у позашкільних інтелектуальних конкурсах і змаганнях (перелік додається)

протягом року

Пєрвєньонок С.М.,

Фурман І.Т., зав. кафедрами

Накази

1.11.

Проведення учнівської конференції Ліцейського наукового товариства «Грані успіху»

квітень

Пєрвєньонок СМ.

план

1.12

Видання збірника виступів учнів-учасників конференції ЛНО “Ліцейська Академія”

червень

Пєрвєньонок С.М.

матеріали до збірника

1.13

Проведення загальшкільного свята «Віват інтелект!»

травень

Пєрвєньонок С.М.

Фурман І.Т.

план

2.

Забезпечення зв'язків ліцею, як єдиної системи з педагогічною наукою, вищами

2.1.

Реалізація договорів про співро-бітництво ліцею з вузами: ЗДУ,ЗНТУ, КПУ, ЗІЕІТ

вересень -жовтень.

Пєрвєньонок С.М.

 

2.2.

Своєчасне інформування учнів про зміни в Правилах прийому й умовах навчання у вузах міста

Протягом року

Пєрвєньонок С.М.

 

2.3.

Участь ліцеїстів у пробному тестуванні

січень.-березень

-«-

 

2.4.

Організація наукового керівництва (консультування) науково-дослідної діяльності вчителів і учнів

На протязі року

-«-

 

2.5.

Написання наукових статей, розробка методичних рекомендацій і підготовка їх до видання

На протязі року

зав.каф.

 

2.6.

Участь педагогів ліцею в міських, регіональних, міжнародних наукових і науково-практичних конференціях і семінарах

-«-

Пєрвєньонок С.М.

зав.каф.

 

ІІІ. Реалізація проекту «Інформаційно-навчальне середовище ліцею»

       Завдання проекту:

 • забезпечити впровадження інноваційних методик і технологій у практику роботи педагогічних працівників;
 • спрямовувати зусилля на забезпечення навчальних кабінетів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами виходу в глобальну мережу Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами;
 • сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;

       Пріоритети проекту: створення інформаційно-навчального середовища, яке дозволить реалізувати принцип особистісно зорієнтованого навчання; розробка системи інформаційних освітніх ресурсів навчального закладу.

№№

Зміст роботи

Терміни

Відповідальні

Контроль за інф.забезпеченням

1.

Здійснювати інформаційну підтрим-ку та навчально-методичне забезпе-чення викладання предметів із використанням ІКТ

На протязі року

Пєрвєньонок С.М.,

Сурду К.Я.     

 

2..

Поповнювати єдину медіатеку повнотекстових електронних видань, перспективного педагогічного досвіду

На протязі року

Пєрвєньонок С.М., зав. кафедрами

 

3.

Модернізувати і постійно оновлювати сайт ліцею, забезпечити його інтеграцію до   веб-сайта управління освіти і науки

На протязі року

Пєрвєньонок С.М.,

Фурман І.Т., зав. кафедрами

 

4.

Залучати учнів до участі у Всеукра-їнській учнівській олімпіаді з інформатики та ОТ, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

На протязі року

Сурду К.Я.

 

5.

Забезпечувати своєчасне навчання педагогів

На протязі року

Пєрвєньонок С.М.